#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และกล่าวคำปฏิญาณตน สำหรับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และกล่าวคำปฏิญาณตน สำหรับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts