#สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดประชุมประจำเดือนมีมติจัดกิจกรรมหลากหลาย

เมื่อเวลา 13:30 น วันที่ 11 มกราคม 2556 มีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นการประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 มี นายเปียชาติ อ้นสุวรรณ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อม คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ประกอบด้วย อุปนายกสมาคม เหรัญญิกสมาคม เลขานุการ ปฎิคม ประชาสัมพันธ์และ ฝ่ายต่างๆในสมาคมฯ ตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง


ต่อจากนั้นประธานฯได้ดำเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระการประชุมต่างๆ โดยมีมติที่ประชุม สรุปหัวข้อสำคัญ ต่างๆ คือ
ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน เสนอ กิจกรรมต่างๆ คือ การบันทึกความดี ที่ประชุมสรุปว่าใช้ชื่อ “เรียงร้อยความดี 100 ปีราชภัฏนครสวรรค์” สามารถสมัครทางออนไลน์ โดยการบันทึกความดีไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 วัน สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กิจกรรมการเยียวยา นักศึกษาที่ ได้รับผลกระทบ คือติด covid 19 มติที่ประชุม เสนอให้ เงินเยียวยา คนละ 2,000 บาท รวม 25 คนเป็น 50,000 บาท
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา” สานฝัน สร้างคนเก่ง. สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” จำนวน 280,000 บาท โดยแบ่ง เป็น 3 ประเภทคือ 1. ทุนการศึกษาต่อเนื่องมอบให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป จำนวน 3 คน คนละ 9,000 บาท 2. ทุนการศึกษานักศึกษาจิตอาสา มอบจำนวน 17 คน คนละ 4,000 บาทต่อภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน ผู้รับทุนจะต้อง ทำกิจกรรมจิตอาสา ภาคเรียนละ 60 ชั่วโมง และ 3 .ทนการศึกษาประเภททั่วไปสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน หรือต้องส่งตัวเองเรียน จำนวน 21 ทุน


กิจกรรมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ ซึ่งใช้ชื่อว่า”ออกกำลังกายวิธีใหม่ห่างไกล covid-19″ เป็นการสะสมแคลอรี่ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่ม VIP ค่าสมัคร คนละ 1,000 บาทประเภททั่วไปค่าสมัคร คนละ 200 บาท ซึ่งจะได้รับ เสื้อแข่งขันเหรียญและเกียรติบัตร การเข้าร่วมแข่งขัน โดยผู้สมัครมีการวิ่งทางออนไลน์


กิจกรรมการ คัดเลือกศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันดีเด่น แบ่งเป็น 11 ด้านๆ ละ 1 คน การสมัครบริการสมัครด้วยตนเองหรือ มีผู้นำเสนอ ซึ่ง ผู้ที่ได้รับรางวัล จะรับรางวัลในวันที่ 15 สิงหาคม 2565
กิจกรรม คารวะบูรพาจารย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นต่อเนื่องทุกปีใน. วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ100 ปี


การสมัครรับสมาชิกใหม่ มติที่ประชุมเสนอให้ คิดค่าสมัครเพียง 299 บาทโดยจะได้รับ เหรียญที่ระลึก โดยการสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางออนไลน์
กิจกรรมสุดท้ายที่ ที่ประชุม มีมติให้จัดทำคือ. โครงการปลูกต้นเสลา จำนวน 100 ต้น ในวาะครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจะปลูกที่ วิทยาเขต ย่านมัทรี ทั้งนี้ ดร.จักรกฤช สิงห์ธนสาร เป็นผู้รับอาสาหาต้นกล้า ต้นเสลา ให้ จำนวน 10,000 ต้น
ทั้งนี้ประธานในที่ประชุม ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ ทุกคน กรรมการที่ปรึกษาสมาคม ตลอดจน ตัวแทนมหาวิทยาลัยข ที่ได้ให้ความร่วมมือ ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯและมหาวิทยาลัย ทังนี้ได้กำหนดวัน ประชุมประจำเดือนต่อไป คือประชุมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมปิดประชุมเวลา 16:30 น.

Related posts