#สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประชุมการ จัดกิจกรรม ในปี 2565

เมื่อเวลา 10:00 น วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการประชุม คณะกรรมการกลุ่มย่อยของคณะะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ นายกสมาคมฯเป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอนันต์ เกตุสุภะ อุปนายก นายพันศักดิ์ ศรีทอง อุปนายก และคณะกรรมการ. จำนวน 10 คน

สำหรับหัวข้อหลักในการประชุมและหารือ ได้แก่ กิจกรรมที่จะจัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2565 คือ การมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษามหาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยสมาคมฯได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 280,000 บาท ให้กับ นักศึกษาจำนวน 41 คน โดยแบ่งเกณฑ์ ดังนี้ 1.ทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องกับนักศึกษาชั้นปี 3 ขึ้นไป 2.นักศึกษาที่มีจิตอาสา ทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และ 3.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน และส่งตัวเองเรียน นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ติดโรค covid-19 อีกด้วย

ในเรื่องงานสัมพันธ์ชุมชน มีกิจกรรม ที่จะจัดในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แก่ กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมบันทึกความดีของนักศึกษา และกิจกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันดีเด่น

ในส่วนงานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์ มีกิจกรรมการรับสมาชิกใหม่ ของสมาคมศิษย์เก่า และกิจกรรมต่างๆที่สมาคมศิษย์เก่าฯจะดำเนินการในปี 2565

สุดท้าย นายกสมาคมศิษย์เก่า ขอขอบพระคุณคณะกรรมการฯทุกท่านที่เสียสละเวลามา ร่วมประชุมให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมศิษย์เก่าฯ และม. ราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจะร่วมกันพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมต่างๆ ของมหาลัยฯให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปต่อไป


////

Related posts