#อบรมเชิงปฏิบัติการ อบจ.เชิญวิทยาการจาก ม.ราชภัฎมาจัดอบรมให้บุคลากร หัวข้อ “การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรมเชิงปฏิบัติการ”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 มกราคม 2565 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรมเชิงปฏิบัติการ” ระหว่างวันที่ 10 – 13 มกราคม 2565 ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด โดยมีสิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองท่องเที่ยวและกีฬากล่าวรายงาน และเชิญ ผศ.พงษ์ทอง เฮครอฟท์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้และทดสอบการปฏิบัติงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และงานสื่อสาร เพื่อการบริการขอบเขตงานโรงแรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโรงแรมได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการให้บริการและการต้อนรับนักท่องเที่ยว จากบุคคลภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายก อบจ. กล่าวว่า “ทุกคนที่ทำงานอยู่ที่บึงบอระเพ็ด ไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรล้วนเกี่ยวข้องกันหมด กองการท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้มีภารกิจเพิ่มขึ้นทำให้เราสามารถช่วยชาวบ้านได้มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องดี แต่ก็มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการ เราต้องสลัดวัฒนธรรมเก่าออก ไม่ยึดติดสิ่งเดิม ๆ ทำให้ทันสมัยตามเทรนด์ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจนั้นลูกค้าถูกเสมอ ต้องฟังว่าลูกค้าต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร บึงบอระเพ็ดเปรียบเหมือนแม่เหล็กที่จะดึงดูดคนทั่วโลกมาที่นี่และใช้เงินในจังหวัด ผมไม่ได้มองถึงกำไรแต่ผมมองจำนวนตัวเลขของคนที่มาที่นี่ว่าเท่าไหร่ การสร้างสรรค์อะไรก็ตามก็ต้องมีคุณภาพและใช้งบประมาณคุ้มค่าด้วย อยากให้ทุกคนตั้งใจและพยายามเรียนรู้จากอาจารย์ให้มาก ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

/////

Related posts