#คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบภาพวาดจิตรกรรมประวัติหลวงปู่แหวน สุจิณโณ จำนวน 5 ภาพ ในโครงการ ศิลปะเชิง 3 มิติร่วมสมัยเพื่อสังคม

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบภาพวาดจิตรกรรมประวัติหลวงปู่แหวน สุจิณโณ จำนวน 5 ภาพ ในโครงการ ศิลปะเชิง 3 มิติร่วมสมัยเพื่อสังคม

โดยอาจารย์พรชัย ใจมา ศิลปินศิลปาธรและกลุ่มศิลปินป้ายสีแต้มฝันปันจินตนาการ สนับสนุนโครงการโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จาก รศ.ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา และอาจารย์มานิตย์ โกวฤทธิ์ พร้อมกลุ่มศิลปิน ที่มอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts