#สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เข้าเยี่ยมคำนับสวัสดีปีใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวาระเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกล่าวถึงแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้ง กล่าวอวยพรสวัสดีปีใหม่ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เดินทางมาเยี่ยมคำนับสวัสดีปีใหม่ในครั้งนี้

Related posts