#โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัตินักการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561”

วันที่ 5 มกราคม 2565 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัตินักการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561”

เพื่อให้บุคลากรองค์การฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 รวมถึงขั้นตอนและวิธีการจัดทำรายการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การฯ และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมี นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรองค์การฯ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านสื่ออิเล็กทอรนิกส์ VDO Conference (Cisco Webex)

Related posts