#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Zoom)

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิชัย พลพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางยุวดี สมขันตรี หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และ นางสาวปิยาพัศ โม่งประณีต เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Zoom) ระหว่างวันที่ 5–6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมระบบทางไกลถิ่นแสนดี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง โดยวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง และนายทศพร จันทมงคลเลิศ

Related posts