#การประชุมประจำเดือนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2564

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานในการ “ประชุมประจำเดือนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2564” ณ โดมลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น


– พิธีมอบการ์ดวันเกิดพร้อมของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางจารุณี ชมนิกร นายสุกิจจาพล เยาวนิจ นางสาวอรวรรณ วงษ์พล นายเจตนา ศรีไว และ นายวิทยา คณะหาญ


– เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
1. เรื่อง จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
2. เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 21 มกราคม 2565)
3. เรื่อง การดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและเริ่มปีใหม่ (ปี 2564–2565)
– เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร (นายอภิชัย พลพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)
1. เรื่อง แนวปฏิบัติการรับประทานอาหารของบุคลากร
2. เรื่อง การลดปริมาณการใช้พลังงาน
3. เรื่อง งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์
4. เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน


– เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิชาการ (นางรพีพร ศรีไสว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ)
1. เรื่อง การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
2. เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
– เรื่องแจ้งจากฝ่ายพัฒนาการกีฬา
1. เรื่อง ผลการแข่งขันกีฬา
– เรื่องแจ้งจากฝ่ายกิจการนักเรียน (นายจิระวัฒน์ วงษ์ชารี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน)
1. เรื่อง การรับรายงานตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน (วันที่ 3 มกราคม 2565)
2. เรื่อง โครงการวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 8 มกราคม 2565)
3. เรื่อง กิจกรรมวันครู (วันที่ 16 มกราคม 2565)


โดยบุคลากรทุกคน จะได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามแนวทางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ของสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ก่อนเข้าร่วมการประชุม

Related posts