#ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

นางวิวรรณ ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะกรรมการร่วมประกาศเจตจำนงผ่านการประชุมฯ ระบบออนไลน์ เพื่อให้แต่ละส่วนงานได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบโดยทั่วกัน ในการสร้างความเข้าใจและการรับรู้อย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

เพื่อให้เป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ การสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้จัดทำรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวีดิทัศน์ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ

Related posts