#รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบตู้น้ำดื่มสำหรับผู้ป่วยและญาติ จำนวน 1 ตู้

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบตู้น้ำดื่มสำหรับผู้ป่วยและญาติ จำนวน 1 ตู้ จากคุณธีร์ชญาน์ สุรพิทยานนท์ และคุณคณพศ แสงมงคลเลิศสิริ ที่มอบให้แก่งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ งานสังคมสงเคราะห์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts