#นายกฯ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม ทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ (21 ตุลาคม 2564) ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมด้วย นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี นายเสวก อินพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเทศบาล รู้คุณค่าและเกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้


ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” กรมป่าไม้จึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและหน่วนงานในสังกัด จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 หรือที่เห็นสมควร โดยเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาล และอาคารป้องกันฯ

ภาพ สำเริง สุขเส็ง/ นัฐพล ใหญ่ยงค์/ ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts