#นายกฯ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม “ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาฯ”

วันนี้ (21 ต.ค.64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมด้วย นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี นายเสวก อินพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกฯ นายสมหมาย ขุนเพิ่ม ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

โครงการพัฒนาเพื่อบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พิจารณาข้อเสนอ และความต้องการของประชาชนที่เสนอผ่านการประชาคม สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการต่างๆ และนโยบายผู้บริหาร ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพิจารณานำโครงการพัฒนาเพื่อบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ภาพ ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts