#พร้อมรับ รพ.สต. อบจ.นครสวรรค์ ประชุม ฝ่ายบริหารเตรียมการรับถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางเตรียมรับการถ่ายโอนภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564

ในเบื้องต้น อบจ.นครสวรรค์ อยู่ระหว่างขั้นตอนทำหนังสือสอบถามไปยังรพ.สต.แต่ละแห่งและประสานงานกับสจ.ภายในพื้นที่ เพื่อสอบถามว่ารพ.สต.ใดบ้างที่มีความประสงค์ถ่ายโอนมายังอบจ.นครสวรรค์ โดยรพ.สต.ในจังหวัดนครสวรรค์มีทั้งสิ้น จำนวน 189 แห่ง ซึ่งการถ่ายโอนบุคลากรของสถานีอนามัยฯและ รพ.สต. ต้องเป็นไปตามความสมัครใจในการโอนย้าย พร้อมทั้งจะดำเนินการปรึกษาหารือกับสำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอรวมถึงศึกษาข้อระเบียบต่างๆ เพื่อการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

นายกอบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “อบจ.นครสวรรค์ ยินดีรับโอนภารกิจสถานีอนามัยฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ทุกแห่ง เนื่องจากทาง อบจ.นครสวรรค์ จะได้แสดงศักยภาพการทำงานและดำเนินการทุกอย่างให้เข้าหลักเกณฑ์ ทั้งนี้เพื่อสร้างวิถีชีวิตและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย”

////

Related posts