#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธาน มอบรางวัลคนดีศรีพลศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

เป็นประธาน มอบรางวัลคนดีศรีพลศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ทำคุณงามความดีแก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ได้จัดทำกรอบรูปเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมในพิธีวันธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา และ


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการ การประเมินคุณภาพการศึกษา (ผ่านระบบ VDO Conference application zoom )

ณ ห้องประชุมพลบดี 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

Related posts