#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความดี แก่นักศึกษา และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความดี
แก่นักศึกษา และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ
นายวรวุฒิ อุตสาแท้
พนักงานปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสเข้ารับรางวัล “บุคคลต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน”
จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ


และในโอกาสเข้ารับรางวัล “เยาวชนคนสร้างชาติ” สาขา ผู้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

เภสัชกรหญิงพิธุวดี สุวรรณดี
บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 581010095
ในโอกาสได้รับรางวัล บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2564
จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มกลัดล๊อกเก็ตสมเด็จฯ พระบรมราชชนก และใบประกาศเกียรติคุณ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

และนางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร (นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี2564)
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564
จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ,สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564

 

Related posts