#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาวารสารไทยใน มช. ไป Scopus เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาวารสารไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาวารสารไทยใน มช. ไป Scopus เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาวารสารไทยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus นำวารสารไทยที่มีคุณภาพเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล ที่เป็นช่องทางหนึ่งในเพิ่มโอกาสในการมองเห็น (Visibility) และการเข้าถึง (Accessibility) ของบทความวิชาการ ในวารสารไทยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งการเพิ่มปริมาณการตีพิมพ์จากนักวิชาการของไทยเข้าฐานข้อมูล ส่งผลให้เป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้ของข้อมูลในระดับสากล ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีวารสารจำนวนทั้งสิ้น 23 วารสาร โดยมีวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus จำนวน 3 วารสาร วารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยู่ใน TCI Tier จำนวน 12 วารสาร TCI Tier 2 จำนวน 9 วารสาร และ TCI Tier จำนวน 2 วารสาร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์ในการผลักดันให้สามารถเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลสากล จะส่งผลให้จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ (Publication) ของนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จำนวนการอ้างอิง (Citation) ผลงานเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ภาพรวมการผลิตผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ณ ห้องประชุม D504 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (SteP) วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Related posts