#พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายวรพจน์ ขันทะยา หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ.2564

ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับพื้นฐาน (สัญลักษณ์สีฟ้า) เครื่องหมายที่แสดงให้รู้ว่าประชาชนจะได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”

Related posts