#โรงเรียนนครสวรรค์จัดงานมุทิตาจิต “กษิณาลัย64” สมเกียรติและประทับใจ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันพฤหัสบดีที่. 30 กันยายน 2564. ณ โรงเรียนนครสวรรค์. ดร.จงกล. เดชปั้น. ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีงานมุทิตาจิต “กษิณาลัย64” ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13. คน
โดยมีพิธีแสดงมุทิตาจิตบริเวณหน้ามุข อาคาร 1 มีคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนร่วมงาน อีกทั้งมีตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมงานพร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนและเพื่อนครูร่วมงาน
โดยตัวแทนนักเรียนกราบมุทิตาจิตและนำมาลัยดอกไม้และของขวัญที่ระลึกมอบให้คุณครูผู้เกษียณทุกท่าน จากนั้นประธานสภานักเรียนกล่าวมุทิตาจิต และรองฯนิราพร ตันพงษ์ กล่าวความรู้สึกในการเกษียณอายุราชการแทนเพื่อนครูที่เกษียณอายุราชการด้วยกัน


จากนั้นมีพิธีมุทิตาจิตที่หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ มีการมอบของที่ระลึก. รับประทานอาหารว่างและมอบข้าวกล่องให้ผู้ร่วมงานทุกคนเพื่อเป็นมาตรการการป้องกันโรคโควิด- 19.
สำหรับครูที่เกษียณอายุราชการ มี 10 คน คือ 1.นางนิราพร ตันพงษ์ รอง ผอ.กลุ่มบรหารทั่วไป 2. นางอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์ 3.นางจุฑามาศ แสงประทีปทอง 4. นางสุวรรณี คำจริง 5.นายก้อง ดิษฐเจริญ 6. นางวรพรรณ ศรีเจริญวนะกิจ 7. นายปัญญา จันทร์รักษ์. 8. นางสาวอโณทัย
สินธุรัตน์. 9. นางกุศล กลั่นด้วง10. นางอัญชัญ. เรียนมงคล 10. นายนพรัตน์ วิริต ลูกจ้างประจำ และมีครูที่ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ 2 คน (เออรี่รีไทม์) คือ 1. นางรัชณี บุญค้ำ 2. นายสุชาติ. อิ่มอยู่


การจัดงานมุทิตาจิต. ปี 2564 ปีนี้จัดอย่างสมเกียรติและประทับใจกับผู้เกษียณอายุราชการทุกคน

Related posts