#สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต ให้กับพนักงาน ผู้เกษียณอายุใน ปี 2564 จำนวน4คน และ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่

สิ้นสุดปีงบประมาณ 25 64 นี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับพนักงานจำนวน 4 คน ที่เกษียณอายุการทํางาน ได้แก่  นางสาวจารุณี ไชยชนะ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางณัฐพิมล ฤกษะเสน หัวหน้างานการตลาด นาง สุพิน ทิศลา พนักงานการเงิน และ นายประเสริฐ คุณยศยิ่ง พนักงานบำรุงสัตว์
ในการนี้ นางสาว อุฬาริกา กองพรหม รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กลับไปรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สำหรับในปีนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้มีพนักงานจำนวนมาก ขึ้นรักษาการในตำแหน่ง ต่างๆดังนี้ นางกรองแก้ว
ทัปนวัชร์ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ พร้อมกับนายพิชิต ชิต
มินทร์ ส่วนในระดับหัวหน้าฝ่ายมีการสับเปลี่ยนแต่งตั้ง นางสาวสุวลักษณ์ ธรรมเชื้อดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางศจิการ์ จันทาทอง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์


นายครรชิต สุขโข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัย นางสาวทิภาภรณ์มาเป็นรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา และนางสุนารี จงวัฒนาไพศาล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ นายอดิลก อุตตมะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการศึกษา นายสัตวแพทย์ เทวราช เวชมนัส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสุขภาพสัตว์ และสัตวแพทย์ ประจำโครงการหมีแพนด้า นายวสันต์ ปันนารักษาการในตำแหน่งหัวหน้า งานการตลาด นาย ธนากร ธาตุอินทร์จันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสมปรารถนา สิริกุลพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโภชนาการสัตว์ นางสาวแก้วกาญน์ วิชัยรัตน์ เป็นเลขานุการ ผอ.สวนสัตว์ นับว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้คนเชียงใหม่ ได้เจริญเติบโตเพื่อพัฒนา หน่วยงาน ในพื้นที่ตัวเองอยู่อาศัย ให้ก้าวหน้าต่อไป


มีผล ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่ง เป็นการเริ่มต้นของ ปีงบประมาณ 2565 นี้เป็นต้นไป

 

Related posts