“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 30 กันยายน 2564

เชียงใหม่ – พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานแจกันดอกไม้ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาคุณอย่างหาที่สุดมิได้

(29 ก.ย. 64) เวลา 15.00 น. ที่ ห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ มหาดเล็กประจำขบวนฯ อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทาน มามอบให้แก่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาคุณที่ทรงมีให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนวงศ์ตระกูล อย่างหาที่สุดมิได้

************************

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล แก่บุคลากรและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ และมีผลงานดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่
วันที่  (29 ก.ย. 64) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ และมีผลงานดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย รางวัลพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 , รางวัลโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี 2564 , การมอบเกียรติบัตรโครงการวัฒนธรรมวินิต เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ,
รางวัลหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และ รางวัลอำเภอต้นแบบในการส่งเสริมและสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
                                                                                                                       ***********************
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดห้องนิทรรศการถาวร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชาให้แก่ประชาชน และเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่  (29 ก.ย. 64) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดห้องนิทรรศการถาวร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดทำขึ้น
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชา และเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งที่ตั้งของโครงการ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ทั้งนี้ เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากที่สุดในประเทศไทย
                                                                                                                       ****************************
ลำพูน -ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามสถานการณ์เชื้อโควิด – 19 และจะออกคำสั่งฯ หรือประกาศให้มีความสอดคล้องกับคำสั่ง ของศบค.ส่วนกลาง และสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่
 วันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 42 / 2564 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์เชื้อโควิด – 19 และจะออก หรือคำสั่ง หรือประกาศ  ให้มีความสอดคล้องกับคำสั่งของศบค.ส่วนกลาง และสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่
                                                                                             ****************************
เชียงราย – ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ที่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นายกองเอก ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีมอบนโบายและการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี นายกองเอก วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย
นายกองเอก ประเสริฐ จิตต์พลีชีพ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ในนามของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับกองร้อย นำ เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีและรับมอบนโยบายที่ตลอดระยะเวลาที่ท่านผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย
                                                                                                          ***********************
ลำปาง – สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ดําเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตําบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจําปี 2564 กิจกรรมนําร่อง “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ (1.)กิจกรรมตลาดนัดพลังงานร่วมใจ
ซึ่งล่าสุดได้จัดงานตลาดนัดวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน  ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลวอแก้ว หรือศูนย์เรียนเกษตรอินทรีย์บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (2.)กิจกรรมอบรมออนไลน์ “การยกระดับการแปรรูปสินค้าชุมชนเพื่อสร้างจุดเด่นของสินค้าให้ เป็นที่รู้จักและเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” และ (3.)กิจกรรมมอบตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน
                                                                                       ***********************
เชียงใหม่ – ดร.จารุวัตน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ตรวจความเรียบร้อยของรถบัสปรับอากาศขนาด 30 ที่นั้ง โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี ( เงินรายได้ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
                                                                                                      ***************************

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธาน

การจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุงาน

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่  ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

****************************

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ศ.นพ.ธีรชัย อภิวรรธกกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 550,000 บาท จากคุณเพ็ชรดา นพวรรณ และคณะ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเครื่องมือกายภาพบำบัดให้หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

*******************************

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท จากคุณนิตยา ตั้งสถาเจริญพร และครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

**************************

เสาร์ที่ 2 ตุลาคมนี้ ห้ามพลาดกับการลงสนามแมตช์ที่ห้าของทัพ “ช้างเผือก” ในศึกรีโว่ ไทยลีก 2021/22 กับการบุกไปเยือนทัพ “เขี้ยวสมุทร” สมุทรปราการ ซิตี้
🔴 สมุทรปราการ ซิตี้ vs เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 🗓 วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ⚽️ เริ่มคิกออฟเวลา 18.00 น.🏟 สมุทรปราการ สเตเดี้ยม (เคหะเมืองใหม่บางพลี)
📺📱 ถ่ายทอดสด: ททบ.5 HD และ AIS PLAY
                                                                                                           **************************
พยัคฆ์ล้านนา “เชียงใหม่เอฟซี เราจะสู้ต่อไป ไม่ท้อถอย เพื่อเป้าหมายลีกสูงสุด เราจะสู้ไปด้วยกัน แฟนคลับเตรียมใจเข้าเชียร์กันได้ เมื่อ ศบค คลายล็อค
                                                                                                                  *************************
การเเข่งขันในนัดที่ 4 ของการเเข่งขันฟุตบอลมังกรฟ้าลีก 2021-22 🐲

แม่โจ้ ยูไนเต็ด พบ นอร์ทเทิร์นตาก ยูไนเต็ด​ : 3 ตุลาคม 2564 – เวลา 16.00 น.​🏟 : สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยเเม่โจ้​🎥 : MAEJO UNITED​
                                                                                          ***************************

#Best of The Best ⛳️🏌‍♂️ ที่สุดของที่สุดทั้ง 2 วัน ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ ต้อนรับเดือนตุลาคม 2564 🧚‍♀️✨VICTORY GOLF SECRET DAY ✨🧚‍♀️ 👼 “วันแห่งความลับกอล์ฟชัยชนะ” 👼 วันเสาร์ ที่ 02 และวันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 2564 เพียง 2 วัน เท่านั้น ‼ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ

กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับรวม 750 บาท/ท่าน รวมกรีนฟี + แคดดี้ + รถกอล์ฟEVERYONE CAN SWING

**************************

กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ  รวม 650 บาท/ท่าน รวมกรีนฟี + แคดดี้ + รถกอล์ฟ EVERYONE CAN SWING

********************

Gassan Khuntan Victory Golf Secret Day 🥳🥳 โปรโมชั่นพิเศษออกรอบในวันเสาร์ที่ 2 และอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ราคาเพียง 750 บาทต่อท่าน (ราคารวมกรีนฟี แคดดี้ และรถกอล์ฟ) เรียนเชิญนักกอล์ฟมาร่วมออกรอบนะคะ ขอบคุณค่ะ

☎️☎️Contact for the round,
Sales Department 053-507006 #603 081-6604334
Green Fee 081-9504871

******************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มช. สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3  ,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

Related posts