#นายกวิรัช โตอิ้ม “ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564”

ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี / คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล/ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล


สภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้กำหนดให้ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ (ชั้น 3)
——————————————

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-แจ้งเรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4/2564
-รายงานผลดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลลงโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2
ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดเทศบาล)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดเทศบาล)


ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง ญัตติรายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9 รายการ


ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้ประชาชนจำนวน 3 โครงการ
-โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนายประกอบ ปั้นทองถึงคลองมอญ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าน้ำอ้อย
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากคลองชลประทานถึงถนน คสล.หนองปลวกสูง (เขาบ่อพลับ) หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงหัก
-โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตจากถนน หมูที่ 2 ตำบลม่วงหัก ถึง เชื่อมถนนคอนกรีตสายหลวงพ่อโอ (ประตูหน้าวัดหางน้ำหนองแขม)
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่อง อื่น ๆ

ภาพ ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts