#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุงาน คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2564

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุงาน คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2564

โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สำหรับปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุงานทั้งหมด 141 ท่าน โดยมีข้าราชการจำนวน 73 ท่าน พนักงานมหาวิทยาลัย 71 ท่านลูกจ้างประจำ 21 ท่านและลูกจ้างชั่วคราว 12 ท่าน โดยการจัดแสดงมุทิตาจิตและระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศตนและเสียสละต่อคณะแพทยศาสตร์ มช.มาโดยตลอด โดยพิธีจัดขึ้นตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts