#อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ร่วมต้อนรับ พลเอก ธงชัย สาระสุข ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ณ ห้องประชุมพลบดี 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแผนปฏิบัติราชการ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (แผนระดับ 3) ที่จะทำให้บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับปรับปรุง) รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา ในสังกัดให้สามารถผลิตบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับทั่วไป พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

Related posts