####เดินหน้าแก้ปัญหาที่พัก/โฮมสเตย์ โครงการทุ่งเรา สะเมิง###

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้กรมป่าไม้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบ้านบวกจั่น อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ หวั่นนายทุนปลุกกระแสชาวบ้านใช้ที่ป่าทำธุรกิจรีสอร์ท เร่งหน่วยงาน ทส ในพื้นที่ลงทำความเข้าใจกับชาวบ้านและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน


วันที่ 23 กันยายน 2564 นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายธงชัย ประสมสวย หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา ปลัดอำเภอสะเมิง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสะเมิง และผู้แทนประชาชนบ้านบวกจั่น ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้ กรณีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงานแห่งชาติ ป่าสะเมิง โดยก่อนการประชุมมีชาวบ้านให้ความสนใจกว่า 200 คน


ทั้งนี้ ในการประชุมนายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ และสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านบวกจั่นได้เข้าใจถึงสภาพพื้นที่ตามกฎหมายและและข้อจำกัดต่างๆ ของพื้นที่ โดยเฉพาะข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติครม30 มิย.41ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่อาจใช้ในลักษณะที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ที่สามารถใช้ได้ตามความต้องส่วนตนได้
นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับสั่งการจากอธิบดีกรมป่าไม้และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความห่วงใยในความเดือดร้อนของชาวบ้านบวกจั่น เนื่องจากกระแสในโลกออนไลน์ที่มีการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินมาใช้บริการที่พักในช่วงนี้ ซึ่งหลายคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพราะที่พักดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ลาดชันและมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลดได้


นายสุริยะ ผู้แทนชาวบ้านบวกจั่น กล่าวว่า การที่ชาวบ้านมีความสนใจหันมาทำอาชีพให้บริการที่พักนักท่องเที่ยว เนื่องจากชาวบ้านมองว่าสามารถสร้างรายได้มากกว่าการทำเกษตรกรรมซึ่งทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ จึงขอความเห็นใจเจ้าหน้าที่ให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านด้วย เพราะการทำอาชีพเกษตรนอกจากจะมีรายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว ในทางกลับกันยังสร้างภาระหนี้สินให้ชาวบ้านจำนวนมาก


จากนั้น คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับชาวบ้านบวกจั่นตรวจสอบพื้นที่ที่ให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว โดยจะนำข้อมูลจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในการประชุม เสนอให้จังหวัดพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและจนท.จักได้สร้างการรับรู้และบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

Related posts