#ประชุมแผน 5 ปี อบจ.จัดประชุมฝ่ายบริหาร เตรียมแผน 5 ปี เน้นเก็บข้อมูลความต้องการของชาวบ้าน อปท. สอดรับนโยบายที่แถลงต่อสภา ย้ำดูการศึกษา พัฒนานิคมคนชรา

เมื่อเวลา 09:00 น วันที่ 15 กันยายนนี้ ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ. 2566 ถึง 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายกอบจ.นครสวรรค์ ปลัดอบจ.นครสวรรค์ รองปลัดอบจ. ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญคือ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการกำหนดแนวทางการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และเรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบคือ นายกอบจ.กล่าวถึงการปฏิบัติงานของคณะครูข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของอบจ.นครสวรรค์ที่ช่วยกันดูแลให้บริการประชาชนในการดำเนินการเรื่องการรับคนนครสวรรค์กลับบ้าน การจัดทำศูนย์พักคอย การจัดทำ community isolation และโรงพยาบาลสนามของอบจ.นครสวรรค์ซึ่งทุกคนร่วมแรงร่วมใจทำกันอย่างเต็มที่

เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบจนครสวรรค์ ซึ่งมีการแบ่งงานให้กับรองนายกอบจ 3 ฝ่ายที่รับผิดชอบดูแล เรื่องงานใดที่เกี่ยวข้องกับรองนายกอบจ. คนใด ให้รองนายกที่รับผิดชอบงานนั้นเป็นประธาน โดยมีปลัดอบจ. รองปลัดอบจ. และผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมประชุมพิจารณา

เรื่องการกำหนดแนวทางการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบจ.นครสวรรค์ นายกอบจ.ขอให้มีการเก็บข้อมูลความต้องการของชาวบ้าน ทุกพื้นที่ รวมทั้ง 142 เทศบาลและ 121 อบต. โดยให้สมาชิกสภาอบจ.ทุกเขตร่วมประสานงานกับอปท.ในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการของชาวบ้าน แล้วนำมาจัดเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในส่วนของการศึกษา สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอน ที่ต้องใช้ระบบออนไลน์ อาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน ขอให้ทางกองการศึกษาและโรงเรียนสวนกุหลาบ ไปศึกษาหาข้อมูลการจัดทำศูนย์วิทยบริการร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อการใช้สถานที่และการสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์การเรียน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตให้นักเรียนสามารถไปจัดกลุ่มเรียนรวมกันได้ที่อบต.ใกล้บ้านและจัดครูรับผิดชอบดูแล

ในส่วนของสถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้ว ทางอบจ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล มีแนวที่จะพัฒนาให้เป็นชุมชนผู้สูงอายุ ควรศึกษาระเบียบต่างๆเพื่อปรับให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ โดยให้ผู้สูงอายุเป็นผู้กำหนดกติกา มีการบริหารจัดการกันเองและให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน

“จากการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่การลงพื้นที่ สำรวจสภาพปัญหาในพื้นที่ เรื่องน้ำคลองส่งน้ำ ประตูน้ำ ฝายกักเก็บน้ำ อ่างน้ำ ล่าสุดเป็นเรื่องความร่วมมือในการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ที่เรามีการจัดรถตู้รับคนกลับนครสวรรค์ จัดทำศูนย์พักคอย ทำโรงพยาบาลสนามและ community isolation ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือในการดำเนินการเป็นอย่างดี ขอขอบคุณในความร่วมมือ และความตั้งใจที่ทุกคนทำเพื่อประชาชนชาวนครสวรรค์” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด
////

Related posts