#รายงาน สรุปทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ เปลี่ยนผ่าน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (ครบรอบปีที่ 51) ประจำปีการศึกษา 2564

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่  

ได้รับรายงานจากคณะทำงาน สรุปทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ เปลี่ยนผ่าน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (ครบรอบปีที่ 51) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีจำนวนทุนทั้งสิ้น 159 ทุน เป็นจำนวนเงินรวม 263,000 บาท
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ขอขอบพระคุณ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ได้มอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีกจำนวน 18 ทุนๆ ละ 1,000 บาทเป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท และขอบพระคุณท่านผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นจำกัด ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาจากภายนอก ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดีมีความขาดแคลนทุนทรัพย์ ครั้งนี้ค่ะ. ขอบพระคุณค่ะ🙏🏻🙏🏻

Related posts