#การอบรมโครงการเยาวชนแกนนำนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2564

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการอบรมโครงการเยาวชนแกนนำนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2564

โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet จำนวน 100 คน
โดยมีนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ุ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

Related posts