#คุณราม สุภา บริจาคเตียงผู้ป่วยชนิดล้อเลื่อนระบบไฟฟ้า และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณราม สุภา บริจาคเตียงผู้ป่วยชนิดล้อเลื่อนระบบไฟฟ้า และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมีคุณอิทธิพล ชาติตระกูล หัวหน้างานอาคารสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณะฯรับมอบ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts