#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย ” วิชาการวันมหิดล “

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย
” วิชาการวันมหิดล ”

“กองทุนหมอเจ้าฟ้า”
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

หัวข้อเรื่อง
“กลับจากฝึกอบรมแล้ว…สานงานต่ออย่างไรดี ?”
โดย รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ จรัล กังสนารักษ์

“วิทยาการทางการแพทย์ กับความหวังของผู้ป่วยลมชัก”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์

“เด็กวัยซนบ่นปวดข้อ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์หญิงวัชรีวรรณ สนธิชัย

ดำเนินรายการโดย
ผศ. ดร. นพ. ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
ระหว่างเวลา 13.00 – 14.45 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 15
อาคารเฉลิมพระบารมี
คณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยระบบ ZOOM MEETING
Meeting ID : 932 1576 0783
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
: งานบริหารงานบุคคล
053-936213

Related posts