#ร่วม “การประชุมระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยความประพฤติและวินัยนักเรียนโรงเรียนกีฬา” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Zoom)

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

พร้อมด้วย นายอภิชัย พลพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางรพีพร ศรีไสว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายจิระวัฒน์ วงษ์ชารี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา และ นายดามพ์ นาคอก หัวหน้างานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม “การประชุมระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยความประพฤติและวินัยนักเรียนโรงเรียนกีฬา” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Zoom)

ณ ห้องประชุมระบบทางไกลถิ่นแสนดี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โดยมีผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนกีฬา 11 โรงเรียน และผู้ประสานงาน 2 โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Zoom)

Related posts