#รองอธิการบดี ร่วมพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ร่วมพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ของกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้เสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

Related posts