#ประกาศจาก ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การเปลี่ยนแปลงวันนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

*****แจ้งให้ทราบอีกครั้ง*******

ประกาศจาก ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

การเปลี่ยนแปลงวันนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สำหรับผู้ที่มีนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2564

โปรดเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันนัดใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

นัดหมายเดิม : 14 กันยายน 2564
นัดหมายใหม่ : 13 กันยายน 2564

นัดหมายเดิม : 16 กันยายน 2564
นัดหมายใหม่ : 15 กันยายน 2564

นัดหมายเดิม : 21 กันยายน 2564
นัดหมายใหม่ : 20 กันยายน 2564

นัดหมายเดิม : 23 กันยายน 2564
นัดหมายใหม่ : 22 กันยายน 2564

นัดหมายเดิม : 28 กันยายน 2564
นัดหมายใหม่ : 29 กันยายน 2564

นัดหมายเดิม : 30 กันยายน 2564
นัดหมายใหม่ : 1 ตุลาคม 2564

สำหรับผู้ที่มีนัดในวันที่ 6,10, 13, 15, 17,22,27,29 กันยายน 2564
และวันที่ 1 ตุลาคม 2564 การนัดหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เวลา นัดหมาย กรุณาดูจากข้อความ SMS ซึ่งทางโรงพยาบาลจะส่งไปยังหมายเลขที่ท่านแจ้งไว้ ในระบบหมอพร้อม ก่อนวันนัดฉีด ประมาณ 1- 3 วัน

Related posts