“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา ” 11 กันยายน 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คลัสเตอร์บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอสันทราย พร้อมนำมาตรการ bubble and seal มาใช้ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อภายในโรงงาน

(10 ก.ย. 64) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือร่วมกับอำเภอสันทราย และผู้ประกอบการของบริษัท จากกรณีที่พบพนักงานของ บริษัทติดเชื้อโควิด-19 และได้มีการแพร่กระจายไปเป็นวงกว้างในกลุ่มของพนักงานด้วยกัน ทำให้ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อได้ประกาศให้เป็นคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอยู่ในขณะนี้

**********************

เชียงใหม่ หารือร่างแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานระยะ 5 ปี ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่

ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2 โดยมีนายชำนาญ กายประสิทธิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม  เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2566-2570 โดยเชื่อมโยงกับประเด็นตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงพลังงาน และร่างประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2566-2570 ซึ่งแบ่งเป้าประสงค์ออกมาได้ 3 ด้าน

ได้แก่ 1.การกำกับกิจการพลังงานให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และน้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณภาพตามมาตรฐาน 2.มีการเข้าถึงประชาชน และเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ เพื่อให้ครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกล ไม่น้อยกว่า 1,000 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ โดยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และมีการบริหารจัดการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม และ 3.สร้างความยั่งยืน โดยการเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

**************************

เชียงใหม่ – คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนของศูนย์ฉีดวัคซีนฯ พบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้านสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เข้าหารือเรื่องการบริหารจัดการวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการ Charming Chiang Mai

(10 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหารือ แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันนี้ทางกลุ่มสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมและขอหารือเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นที่เปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ Charming Chiang Mai 

*************************

เชียงใหม่ – รับมอบเงิน สนับสนุนก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคุณจันทร์แก้ว ปัญโญใหญ่ นักศึกษาเก่า รหัส 16 คณะศึกษาศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

***************************

เชียงใหม่ – ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 9,999 บาท จากคุณอิทธิพล ชาติตระกูล สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

************************

เชียงใหม่ – โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน (ซิโนแวค เข็มที่ 1)

สำหรับ..
1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
(โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง , โรคหัวใจและหลอดเลือด ,โรคไตวายเรื้อรัง , โรคมะเร็ง , โรคอ้วน , โรคเบาหวาน ,โรคหลอดเลือดสมอง )
3. ชายที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม
หญิงที่มีน้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม
หรือผู้ที่มีดัชนีมวลกาย(BMI) มากกว่า 30
( สูตรคำนวณ BMI ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว(กิโลกรัม) หารด้วย ความสูง(เมตร)ยกกำลัง2 )

เปิดให้วอล์คอินณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ( รับวอล์คอิน 500 ราย )
– ศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 ( รับวอล์คอิน 1,000 ราย   เวลา 10.00 – 14.00 น.

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อเข้ารับบริการ   หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อ call center โทร 053-934900 และ 053-934901 (ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.)     ประกาศวันที่ 10 ก.ย. 2564

*****************************

เชียงใหม่ – รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โครงการสัมนาพลศึกษาและกีฬา 1 (ครั้งที่ 2) เรื่องการประยุกต์กีฬาโอลิมปิกกับพลศึกษา

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด

  

โครงการสัมนาพลศึกษาและกีฬา 1 (ครั้งที่ 2) เรื่องการประยุกต์กีฬาโอลิมปิกกับพลศึกษา บรรยายโดย ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์

  

ดำเนินการจัดโดยนักศึกษาปริญญาเอก สาขาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุมพลบดี 2 อาคารเฉลิมพระเกรียติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

   

Ph.D. TNSU.Cmi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: การสัมมนา เรื่อง “การประยุกต์กีฬาโอลิมปิกกับพลศึกษา” โดย ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00น.

******************************

ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (ตอนบน ) เร่งขึ้นทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมน้ำในเขื่อนเก็บกักน้ำไว้เป็นต้นทุนการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตรในปีหน้า

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(ตอนบน)

*********************************

เชียงใหม่ – ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามระดับน้ำฝนในช่วงทรสุมเข้าฝนตกหนัก ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเตือนภัยดินถล่มน้ำป่าไหลหลากพื้นที่เสี่ยงทันที

ว่าที่ ร.ท.สายรุ้ง กลุ่นเขียว  ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

*************************

คนเข้ม ข่าวข้น ทุกข่าวสารนำสู่สาธารณชน อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ด้วยผลงานคุณภาพของ”หญิงเก่งนักประชาสัมพันธ์” พร้อมทีมงาน

นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

********************

เชียงใหม่ – ชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการ  แล้วต่อไปด้วยการดูงานศูนย์พัฒนาเทคนิคพลังงานที่อำเภอดอยสะเก็ด พร้อมดูการปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับท้องถิ่น คืนการท่องเที่ยวสู่เวียงพิงค์  โดยการนำของ

นายอำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่

สินชัน พชรธนาพร รองประธานชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่

ผ่องพรรณ จงยศยิ่ง  ผู้อำนวยการภาคเหนือรายวัน ร่วมพลังร่วมใจในฐานะสื่อมวลชน เพื่อ ขับเคลื่อนเมืองเวียงพิงค์  ให้ก้าวไกลอย่างเต็มที่

****************************

เชียงใหม่ -สมาคมการค้าภัตตคารร้านอาหาร และบันเทิงเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัญจรสอนการทำอาหารพื้นเมืองโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น สร้างรายได้งดงามเป็นอาชีพเสริม ยามสถานการณ์โควิด19 ระบาดขาดรายได้

โดย (เชฟรัญ) นายจร้ญ ธิพึง นายกสมาคมภัตตาคารร้านอาหารและบันเทิงเชียงใหม่ ร่วมกับนายจรัล ชัยวงค์ เลขาธิการ สมาคมผมผู้จัดการมวลชนทีวีออนไลน์ และคณะกรรมการร่วมกิจกรรมสัญจรสอนชาวบ้านใช้วัตถุท้องถิ่นที่มีมากมายทำอาหารพื้นเมือง เพิ่มมูลค่าการตลาด รายได้งดงาม รับประทานอร่อยถูกปาก โดนทีมงานเชฟกระทะเหล็ก

*************************

กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “มวลชน ออนไลน์นิวส์” สนับสนุนข่าวกีฬา เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ของพี่น้องประชาชน

***********************

“กลับมาบินอย่างมั่นใจกับไทยเวียตเจ็ท”ทัพนักเตะ และทีมงานสโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด นำโดย “มาดามออม” ศรีโสภา โกฏคำลือ ผู้จัดการสโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ด้วยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เพื่อเตรียมลงเล่นแมตช์เยือน สุพรรณบุรี เอฟซี ในศึกฟุตบอลรีโว่ ไทยลีก 2021/22 นัดที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 กันยายนนี้

**********************

สรุปผลการจับสลากประกบคู่ เอฟเอ คัพ 2021/2022 รอบคัดเลือก “พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ เอฟซี ไม่ต้องลงแข่งขันในรอบนี้ ผ่านเข้าสู่รอบ 64 ทีม โดยอัตโนมัติ

***************************

“แข้งพลังหนุ่มสายเลือดใหม่เมืองเวียงพิง” สิงห์เหนือ เชียงใหม่  ได้คิวฟาดแข้ง “ช้าง เอฟเอคัพ “วันที่ 29 กันยายน 64 เปิดบ้านตัดเชือก มหาวิทยาลัยปทุมธานี แฟนบอลชาวเวียงพิงค์ ช่วยส่งแรงเชียร์กันให้กระหน่ำ

“ประธานหมู” ผู้มีหัวใจฟุตบอลเกินร้อย ทุ่งเต็มที่ติวเข้มเต็มพิกัน เราจะก้าวสู่วงการลูกหนังอาชีพอย่างก้าวไกล

***********************

ฤดูกาลฟุตบอลอาชีพเปิดฟาดแข้ง เมืองล้านนามีหลายทีมเข้าร่วมแข่งขัน ทุกสนามอัดแน่นไปด้วยโปรแกรม”บดแข้ง” เหยี่ยวข่าวกีฬารุ่นเก๋า “อ้ายหน่อย” ไม่พลาดการแข่งขัน ตระเวณทุกสนาม นำข่าวเสนอแฟนบอล อย่างทันใจ

วีรบุตร เชื้อศรีลา   ลานนานิวส์

************************

ลำพูน – #กัซซันขุนตาน ต่อโปรโมชั่นตามคำเรียกร้อง วันนี้  – 30 กันยายน  2564

ออกรอบตีกอล์ฟ เล่นไม่จำกัดจำนวนหลุม กรีนฟี + รถกอล์ฟ
😁วันจันทร์ – พฤหัสบดี 500 บาท/ท่าน
😁วันศุกร์ – อาทิตย์ 600 บาท/ท่าน
นักกอล์ฟจะต้องชำระค่าแคดดี้ 18 หลุม = 300 บาท , 9 หลุม = 200 บาท

***********************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มช. สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3  ,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Related posts