#งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “โควิด 19 สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “โควิด 19 สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ” (From Covid-19 to Development of Innovation for Persons with Disabilities) ในรูปแบบการจัดงานออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคลหน่วยงานที่ให้บริหารทางวิชาการอย่างกว้างขวางต่อสาธารณะ ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.มช.) ศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
ภาพและรายละเอียดประกอบข่าว : งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts