#ม.แม่โจ้ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเกษตรเปิดตัวพืชเศรษฐกิจใหม่ ปลูกพืชกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดงาน”โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม และปลูกพืชกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี กล่าวรายงาน ณ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า จากการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น ได้ส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูกและบริโภคกระท่อมได้ตามวิถีชาวบ้าน รวมทั้งยังซื้อหรือขายใบกระท่อมโดยไม่ผิดกฎหมาย การปลดล็อกเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สามารถส่งขายเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยริเริ่มโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยปลูกพืชกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยมีนิทรรศการเกี่ยวกับพืชกระท่อม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการสาธิตวิธีการขยายพันธุ์ตามนิเวศวิทยาของภาคเหนือ

และผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ศึกษาและวิจัย โดยการปลูกพืชกระท่อมให้มีความเหมาะสมตามนิเวศวิทยาของภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกระท่อม ให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเทคโนโลยีการผลิตพืชกระท่อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชกระท่อมในพื้นที่ภาคเหนือให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างดียิ่ง

Related posts