#ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ SOP : SHA Clinic ทำอย่างไรในการยื่นขอรับมาตรฐาน SHA มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ด้วยมาตรฐาน Safety&Health Administration (SHA) และการให้บริการตามมาตรฐาน (Standard Operation Procedures หรือ SOP) เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุค New Normal หลังสถานการณ์โควิค -19 เริ่มคลี่คลายลง ก็สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้ ก่อนเปิดการท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เราจึงควรสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวยื่นขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยว Safety&Health Administration (SHA) และการจัดทำ(Standard Operation Procedures หรือ SOP) เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน การสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ


การจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่จะเข้าถึงโอกาสในการพัฒนา การติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวไปด้วยกัน ในกิจกรรมจะมีการนำข้อมูลของผู้ผ่านการขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา หลังจากที่ผู้ประกอบการได้เข้ารับการอบรมพร้อมยื่นขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยวตามที่กำหนดไว้


มีทีมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ มาร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจในวันนี้ อาทิเช่น นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กับหัวข้อ “มาตรฐาน SHA ความสำคัญ และทิศทางการท่องเที่ยว” , นายชุติเดช พรมแก้วงาม รองผู้จัดการทั่วไปแผนก Inbound Worldwide บริษัทสแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด ในหัวข้อ “Work Shop : SOP : SHA Clinic ทำอย่างไรในการยื่นขอมาตรฐาน SHA’’ ภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มตามประเภทกิจกรรม Work Shop การสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการทำ VDO SOP และการให้คำปรึกษายื่น SHA ตามประเภทธุรกิจ โดยจะมีวิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่ 1. ท่องเที่ยวชุมชม 2. ผู้ให้บริการยานพาหนะ 3. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 4. บริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน

Related posts