#นายกวิรัช โตอิ้ม “ร่วมมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ”

วันที่ 8 กันยายน 2564 ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมด้วย นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกฯ, นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล, นางสาวอาภาพรรณ ขำสงค์ หัวหน้าสำนักปลัด, นาย กษิภณ กันยาสิน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ,นางณัฐฐพัชร์ พลอยงาม นักพัฒนาชุมชน , นางสาวภัทชา ชำนาญไพร ผู้ใหญ่บ้าน ม. 10 ,สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบลม่วงหัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้การต้อนรับ นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และ นางสาวธัญญพัฒน์ อภิวัฒปัญญาเดชา ปลัดอำเภอพยุหะคีรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมามอบสิ่งของและมอบป้าย “โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย”

รายนางสนุ่น สีสุด อายุ 74 ปี บ้านเลขที 28/1 ม. 10 ตำบลม่วงหัก มีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ทางเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จึงได้เสนอของบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับงบประมาณ จำนวน 1 หลังๆ ละ 22,500-. บาท


ภาพ สำเริง สุขเส็ง /
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts