#นายกวิรัช โตอิ้ม “ประชุมที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564”

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 3


ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี / คณะผู้บริหาร /ที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย/ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม


ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และได้กำหนดนโยบายบริหารราชการของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โดยนโยบายนี้ตั้งอยู่ในกรอบและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามบทบัญญัติมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังนี้


1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ด้านการสาธารณสุข
๕. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๖. ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ด้านสวัสดิการและสังคม
๘. ด้านการบริหารงานทั่วไป


ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้แถลงไว้กับสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
จึงประกาศแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆ เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ


ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
– แนะนำคณะผู้บริหาร
– แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการประสานงาน
– แนะนำคณะที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง นโยบายของนายกเทศมนตรี
– แจ้งการขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องข้อเสนอแนะ
– ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอข้อคิดเห็นต่อนายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ
– ในการนี้ นายกวิรัช พร้อมด้วย รองไพลิน โตอิ้ม ได้ใช้งบประมาณส่วนตัว ให้ช่างภาพมาถ่ายภาพเพื่อจัดทำเนียบ และช่างวัดตัว ตัดเสื้อสูท ให้คณะที่ปรึกษาฯภาพ ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

 

Related posts