#ประชุมทีมบริหาร นายก อบจ.เชิญทีมบริหารประชุมสรุปงาน และติดตามการดำเนินการ ดูข้อปัญหาและหาทางแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบ

เมื่อเวลา 09:00 น วันที่ 7 กันยายนนี้ ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วยรองนายกอบจ. เลขานายกอบจ. ปลัดอบจ. รองปลัดอบจ. ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในหลายๆเรื่องดังต่อไปนี้

1.การจัดทำแพทย์แผนไทย เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ที่กำลังระบาดหนักนั้น การแพทย์แผนไทยจึงได้นำสมุนไพรพื้นบ้านเข้ามาช่วยการรักษา ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยจะนำสมุนไพรไทย เข้ามาปลูกในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งแว่น ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสมุนไพรไทย รวมไปถึงการรวบรวมตำรายาที่ดี เพื่อในการธำรงรักษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยมีผู้เชียวชาญด้านสมุนไพรมาให้ความรู้ทั้งการปลูก และคุณสมบัติของสมุนไพรชนิดต่างๆ

2.ซ่อมแซมโรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เบื้องต้น เนื่องจากกระเบื้องและฝักบัวอาบน้ำชำรุด เพื่อเป็นการลดการเสี่ยงในการนำช่างเข้าพื้นที่ จึงขอหาผู้ติดเชื้อจิตอาสาร่วมช่วยซ่อมแซม และเมื่อสถานการณ์ปกติทางกองช่างจะดำเนินการเข้าปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยอีกครั้ง

3.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาสัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (SMT) 2) หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี (ศิลปะการแสดง PAP) 3) หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (SP) 4) หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (ภาษา CEP) 5) หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ (CP)

4.การจัดสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราในรูปแบบใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกแบบสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรานิคมเขาบ่อแก้วจากรูปแบบเดิมให้เป็นเสมือนบ้าน เพื่อผู้สูงอายุที่เข้ามาอยู่ไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ หรือถูกทอดทิ้งให้มาอยู่บ้านพักคนชรา และลดความตึงเครียดแก่ผู้สูงอายุ

5. โครงการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เชิงรุก โดยมุ่งเน้นการลงพื้นที่ที่ เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตลาดชุมชน และพื้นที่รอบๆ ชุมชน เพื่อจัดตั้งจุดตรวจ Antigen test kit (ATK) เป็นการสร้างระบบคัดกรองก่อน เพื่อให้ชาวบ้านได้สบายใจ และปลอดภัย รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจได้มีโอกาสฟื้นตัวและลดความตึงเครียดให้แก่ชาวบ้าน เนื่องจากที่ผ่านชาวบ้านเกิดความวิตกกังวลในการเดินทางออกจากบ้าน

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวว่า “ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2565 ให้คำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของชาวบ้านเป็นหลัก ซึ่งทุกอย่างของอบจ.นครสวรรค์นั้น เป็นการบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งได้มาจากภาษีของประชาชน อบจ.เป็นเพียงหน่วยงานที่บริหารจัดการ งบประมาณให้ตรงกับความต้องการของประชาชนเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ถูกจุด โดยจัดการแก้ไขอย่างมีข้อมูล เป็นระบบ และถูกต้องตามระเบียบ”
////

Related posts