#มช.ลงพื้นที่ ระดมความคิดเห็น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ความคาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อเป้าหมายสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 13

มช.ลงพื้นที่ ระดมความคิดเห็น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ความคาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อเป้าหมายสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 13


#CMU #ChiangMaiUniversity #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนSDGs #CMUSDGs
.
https://www.facebook.com/cmuofficial/photos/a.690725967661224/4489192017814581/?type=3

Related posts