“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 7 กันยายน 2564

เชียงใหม่ – คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ทั้ง 25 แห่ง ในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์ ควรได้รับการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลเท่านั้น เพื่อประเมินภาวะสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์จากแพทย์ ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์บริหารจัดการวัคซีนระดับอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เร่งส่งแผนการบริหารจัดการวัคซีน ทั้งในกลุ่ม 608 ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป จำนวนบุคลากรทางการศึกษา ครูโรงเรียนในอำเภอ เพื่อจะได้จัดทำแผนการบริหารจัดการวัคซีนให้เพียงพอกับ การจัดสรรวัคซีนที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง

******************************

เชียงใหม่ – ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

(6 ก.ย. 64) ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานในการประชุมตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานสำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง ที่ต้องติดตามในครั้งนี้

ประกอบด้วย การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในภาพรวมของจังหวัดและการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่ชายแดนในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน และ การติดตามการบริหารแผนการ โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

********************************

เชียงใหม่ – ผู้อำนวยการส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ แจงการระบาดในกองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพียง 4 รายเท่านั้น ไม่ใช่ 11 ราย ตามที่เป็นข่าว โดยทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาตามหลักระบาดวิทยาเรียบร้อยแล้ว

นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยถึงข่าวในสื่อที่แจ้งว่าได้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ในกองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ และมีผู้ติดเชื้อถึง 11 ราย นั้น จากการสอบสวนเชิงลึกกับผู้เกี่ยวข้อง ได้ข้อเท็จจริงว่าการติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรสำนักการสาธารณสุข ยังคงมีเพียงแค่ 4 รายโดยเป็นข้าราชการ 1 ราย เป็นลูกจ้าง ซึ่งพนักงานขับรถ 3 ราย และทุกคนอยู่ระหว่างการรักษาดูแลตามขั้นตอน อย่างไรก็ตาม คาดว่าผู้ติดเชื้อทั้ง 4 ราย น่าจะมีแหล่งการติดเชื้อคนละแหล่งไม่เกี่ยวพันกัน

************************

เชียงใหม่ – คณะทำงานประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสรุปประเด็นจากการตรวจเอกสารของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินเมืองไมซ์ ในวันที่ 9 กันยายนนี้

(6 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสรุปประเด็นจากการตรวจเอกสารของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน หรือ สรอ.

************************

จ.ลำปาง – คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพราษฎร อ.แม่เมาะ 

วันที่ 6 กันยายน 2564 คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะ ลงพื้นที่ จ.ลำปาง เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและติดตามความคืบหน้าในการอพยพราษฎร  4 หมู่บ้าน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศรัณยู  มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอความคืบหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพราษฎร ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

**************************

จ.ลำพูน คว้าชนะเลิศ จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศปี 63 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สมัยที่ 4

สำหรับการจัดการขยะของจังหวัดลำพูนนั้น ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) โดยได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน รณรงค์ให้ทุกครัวเรือน จัดทำถังกำจัดขยะเปียกสำหรับทิ้งเศษอาหาร ส่งผลให้จังหวัดลำพูน ประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศไทย เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะเปียกให้กับจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 และจังหวัดลำพูน ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นครั้งแรก

****************************

วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการเป็นนักสื่อความหมายในชุมชนชาติพันธุ์ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อการให้บริการนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล

นายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวภัชนัฐศร หล้าปิมปา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**************************

เชียงใหม่ – มช.ลงพื้นที่ ระดมความคิดเห็น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ความคาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อเป้าหมายสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 13

****************************

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 60 กล่อง จากคุณอัครเดช วิลาสศักดานนท์ ที่มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

**********************

ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด จากคุณสังขยา บุญมา ที่มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

******************************

เชียงใหม่ – SUN ตอกย้ำความสำเร็จ คว้ารางวัล PM Award 2021 Best Thai Brand

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2564 (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2021) ประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ให้แก่ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC”

*****************************

เชียงใหม่ – สำนักงาน ปปส.ภาค 5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 5/2564 ประเภทรถยนต์และยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร และอื่นๆ จำนวน 91 รายการ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

**************************

เชียงใหม่  – สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา 
เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Business Source Complete และฐานข้อมูล Environment Complete 


ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams 

*****************************

ทันสถานการณ์สภาพอากาศ   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

******************************

#สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “ฮิปโปโปเตมัสแคระ”

*************************

กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “มวลชน ออนไลน์นิวส์” สนับสนุนข่าวกีฬา เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ของพี่น้องประชาชน

*****************************

“ช้างเผือก” ไต่จากทีมสมัครเล่นก้าวสู่ลีกสูงสุดอย่างภาคภูมิใจ  ไม่มีท้อ ไม่มีถอย และเราจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมในแมตช์ต่อไปกับ สุพรรณบุรี เอฟซี…

เพราะเราคือ “เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” เราชาวเวียงพิงค์ ต้องร่วมเชียร์ให้กำลังใจ อย่างเต็มที่

***************************

เชียงใหม่ เอฟซี อุ่นเครื่องกับ นอร์ท เชียงใหม่ ยูไนเต็ด โดยเน้นการให้โอกาสกับผู้เล่นที่ไม่ได้ลงเล่นเป็น 11 ตัวจริงในเกมล่าสุดเพื่อรักษาแมตช์ฟิตเนส ก่อนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ 4-1⁣นัดต่อไปในศึกไทยลีก 2 “พยัคฆ์ล้านนา” มีคิวออกไปเยือน ราชประชา เอฟซี ที่สนามลีโอ สเตเดี้ยม ในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ย. 64 เวลา 17.30 น.⁣

***********************

“ราชันโคขาว” ลำพูนวอริเออร์ ขอให้สมหวัง Happy Birthday เจ้าปอนด์ 💙🤍 “วิสิทธิ์ ดอนอาจ” No.53 เราจะสู้ไปด้วยกัน มี”ไทยลีก” เป็นเป้าหมายให้วิ่งชน

**********************

ทัพคาวบอย”แม่โจ้ยูไนเต็ด” เปิดแข้ง”มังกรฟ้า ลีก3″ พ่ายนัดแรก รั้งอันดับที่ 8 ในการเเข่งขันสัปดาห์แรก

**************************

ลำพูน – กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ  และกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ  เราใส่ใจให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยและการบริการ พร้อมยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

สนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ และกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ

  

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564
กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ⛳️
และกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ ⛳️
เราใส่ใจให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยและการบริการ พร้อมยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัส Covid-19 ด้วยน้ำยา Nano 9 Silver พ่นระบบ ULV. ฆ่าเชื้อโรคได้ 99.99% ปกป้องยาวนาน 21 วัน เป็นมิตรกับมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม

   

ทีมงานกัซซัน มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสนาม สินค้าและบริการ ภายใต้มาตรการยกระดับความปลอดภัย ความสะอาดในด้านสุขอนามัยทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการและสถานที่ ❤️⛳️🏌♂️❤️⛳️🏌♀️❤️⛳️🏌

    

ด้วยรัก ห่วงใยและปรารถนาดี จากทีมงานสนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเครือกัซซัน  สนับสนุนโดย CM L.A.B Care Plus

************************

ลำพูน – Gassan Khuntan Green Day  โปรโมชั่นพิเศษกรีนเดย์ออกรอบทุกวันพุธภายในเดือน กันยายน 2564 ราคาเพียง 650 บาทต่อท่าน (ราคารวมกรีนฟี แคดดี้ และรถกอล์ฟ)

Gassan Khuntan Green Day 🥳🥳
โปรโมชั่นพิเศษกรีนเดย์ออกรอบทุกวันพุธภายในเดือน กันยายน 2564 ราคาเพียง 650 บาทต่อท่าน (ราคารวมกรีนฟี แคดดี้ และรถกอล์ฟ) เรียนเชิญนักกอล์ฟมาร่วมออกรอบนะคะ ขอบคุณค่ะ

**************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่,คณะแพทยศาสตร์ มช. สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3  ,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Related posts