เชียงใหม่ //// สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในเส้นทางหางดง – สะเมิง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานกลุ่มย่อย อำเภอสะเมิงกว่า 70 คน  ประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางหางดง – สะเมิง โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ ประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นประธานการประชุม ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า การประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางหางดง – สะเมิง ในครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยในพื้นที่อำเภอสะเมิง  ซึ่งมีภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ คนในท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ  เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางหางดง – สะเมิง  ในพื้นที่อำเภอสะเมิง  ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดจากคนในพื้นที่ในการมีส่วนร่วมและมองภาพของชุมชนในอนาคตตามแบบที่คนท้องถิ่นต้องการควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน

จากการประชุมมีผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของอำเภอสะเมิงที่ผ่านมา ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะรู้จักสะเมิงจากไร่สตรอเบอร์รี่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสตรอเบอร์รี่ สะเมิงซึ่งในช่วงเวลานั้นจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก  แต่หลังจากนั้นในระหว่างปีกลับเงียบหายและส่งผลให้คนในท้องถิ่นต้องออกจากพื้นที่เพื่อไปทำงานที่อื่น ซึ่งในความจริงแล้วสะเมิงเป็นอำเภอที่มีความหลากหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งในด้านวิถีชีวิต  ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความน่าสนใจ  มีการท่องเที่ยวแบบกระจาย ดังนั้นสำนักงานพัฒนาพิงคนครจึงได้เข้ามาดำเนินการเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่สะเมิง – หางดง รวมทั้งการเข้าไปสนับสนุนในด้านการพัฒนาคนซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างอย่างยั่งยืน

ภายหลังจากการประชุมทุกฝ่ายได้แยกย้ายดำเนินงานลงสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสำรวจความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และระดมความคิดในการค้นหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในอำเภอสะเมิง ให้สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งวางแผนดำเนินโครงการฯ จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560  เพื่อเป็นโครงการนำร่องยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ต่อไป

ภาพ/ข่าว            ปชส.สำนักงานพิงคนคร

มนตรี มั่นคงดี   ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์  รายงาน

Related posts