#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

โดยมีผู้ช่วย พิมภา อิ่มสำราญรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ และ อ.ตติยา ศิริวรรณ์ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล ชี้แจ้งเรื่องบัญชีสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติการให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และ อ.โชคชัย ปัญญาคำ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงเรื่อง คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย(เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ.ห้องประชุมพลบดี 2 อาคารเฉลิมพระเกรียติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

โดยมี ผู้บริหารทั้ง 4 วิทยาเขตร่วมประชุมทางไกล

 

Related posts