#นายกวิรัช โตอิ้ม “ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564”


ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี / คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล/ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
สภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้กำหนดให้ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ (ชั้น 3)


ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2564
-เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
-เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข
ครั้งที่ 3/2564
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องญัตติขออนุมัติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยศูนย์พักคอยและการแยกกักกันตัวที่บ้าน ณ บริเวณกลุ่มเกษตรกร ทำนาม่วงหัก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าน้ำอ้อย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ ภาพ ภูมิภัทร จันทร์เชย

ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts