มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประชุม เรื่อง การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , รองคณบดี 3 คณะ และ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565

โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vdo Conference) ณ ห้องประชุมพลบดี 3 (ชมเมือง) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

Related posts