#กรมอุทยานแห่งชาติฯ สดุดีวีรชนและเชิดชูเกียรติ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก 31 กรกฎาคม 2564

วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก สืบเนื่องจากสมาชิกสหภาพสากลว่าด้วยการพิทักษ์ ป่า ได้ลงมติในคราวที่มีการประชุมร่วมกัน ในปีพุทธศักราช 2549 ที่ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อให้เป็นวันที่ทุกคน จะได้ราลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั่วโลก และเพื่อเป็นการสนับสนุน เชิดชูผลงาน และให้เกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้ซึ่งทาหน้าที่เป็นแนวหน้าในการ อนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศชาติเป็นอย่างดีตลอดมา
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในแต่ละปีจะมี ผู้พิทักษ์ป่าจากทั่วโลกได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานเป็นจานวนมาก รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของไทยเรา เอง และในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผมขอสดุดีและไว้อาลัยแด่วีรชนเจ้าหน้าที่ พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในปี ๒๕๖๔ ทั้ง ๑๒ ท่าน และขอเชิดชูเชิดเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านในสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ เสียสละอุทิศตนในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติป่าไมแ้ละสัตว์ป่าเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปที่ผ่าน มากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการ และการสนับสนุนยานพาหนะ วัสดุ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยให้หน่วยงานทั้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ให้ดีที่สุด รวมไปถึงการ พัฒนาให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้มีความรู้ และสามารถในการนาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงาน ให้เป็น ระบบและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น เช่น ระบบการลาดตะเวนเชิงคุณภาพ หรือ SMART Patrol รวมทั้ง ระบบ NCAPS ที่ใช้กล้อง ดักถ่ายภาพ แล้วส่งภาพแจ้งเตือนมาทันทีให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะเป็นระบบที่ทาให้การวางแผนและการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าปะทะกับผู้ที่กระทาผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ เพราะความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถือเป็นสิ่งสาคัญที่สุด นอกจากนี้กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ให้การดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือญาติของผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นอย่างดีตลอดมา เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่ตัวเจ้าหน้าที่เอง และครอบครัว รวมถึงสวัสดิการการพัฒนาศักยภาพ ด้านต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังในการที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ของประเทศ และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถและยึดมั่น ในอุดมการณ์ที่จะพิทักษ์และปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านประสบ ความสาเร็จในหน้าที่การงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย และขอเป็นกาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุก ๆ ท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ ปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศชาติสืบต่อไป
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กาหนดให้มีการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกเป็นประจาทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมอุทยาน แห่งชาติฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการจัดงานดังกล่าว ปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 21,117คนซึ่งเจ้าหน้าที่พทิักษ์ป่าทุกท่านล้วนได้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆทั้งความรู้ด้านการพันธุ์พืชสัตว์ป่า

Related posts