#ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 (Program of Nurse Specialty in Emergency Nurse Practitioner)

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 (Program of Nurse Specialty in Emergency Nurse Practitioner) โดยมีดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts