#มช. ผนึกกำลัง สช. สร้างเครือข่ายสถาบันวิชาการ เพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประเทศไทย

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ ทันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ( แบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคน และการจัดการความรู้ทั้งจากงานวิจัย การสร้างนวัตกรรม และเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ โดยจะร่วมกันสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระยะสั้น ระยะยาว โดยจะเชื่อมโยงกับการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการส่งเสริมงานวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินกระทบด้านสุขภาพ ทั้งจากการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และงานวิจัยของเครือข่ายนักวิชาการของสถาบันการศึกษา และนำกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพไปใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ทั้งในระดับนโยบายยุทธศาสตร์ แผนและโครงการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในครั้งนี้ จะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อสนับสนุนให้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพและสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ด้วย

Related posts