#ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เรื่อง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2564 สำหรับประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา

ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

บัดนี้วัคซีนดังกล่าว จะฉีดครบตามจำนวนที่ได้รับมาแล้ว ดังนั้นทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
จึงขอปิดให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าว ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.

ประกาศ : วันที่ 28 ก.ค. 2564

Related posts